Dziennik nr 21 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lutego 2007 r.

Nr 21

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
531

nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 19/9;19/10; 942/1; 20/2; 972/1; 972/2; 1015; 941/2; 941/1; 940/1, 17/2; 1014; 1013; 14/3; 14/4; 15; 971; 970; 969; 968; 966; 965; oraz części działek: 943; 935; 935; 942; położone w miejscowości Rakoniewice w rejonie ulic Ks. R. Daczyńskiego i Rzemieślniczej

 
532

nr IV/14/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2007 rok

 
533

nr V/19/06 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Białośliwie

 
534

nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności

 
535

nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

 
536

nr III/27/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Krzyż Wlkp. na 2007 rok

 
537

nr III/14/06 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Margonin

 
538

nr III/15/06 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin w roku 2007

 
539

nr III/18/06 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

 
540

nr III/14/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
541

nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 
542

nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
543

nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchylania uchwały nr XV/67/2003 Rady Miejskiej w okonku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
544

nr V/22/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka w 2007 roku

 
545

nr IV/26/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2007

 
546

nr 38/IV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na rok 2007

 
547

nr 39/IV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Parku Śremskich Odlewników oraz urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w tym parku

 
548

nr 41/IV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

 
549

nr 8/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
550

nr 9/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Górze

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
551

sprawozdanie Starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku

 
552

sprawozdanie Starosty Średzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. za rok 2006

 
553

sprawozdanie Starosty Pilskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2006

 
554

sprawozdanie Starosty Wolsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
555

nr WCC/320G/243/W/OPO/2007/AJ z dnia 1 lutego 2007 r. dotycząca Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o. - zmiana warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 19.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:23