Dziennik nr 23 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 lutego 2007 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
578

nr 24/07 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Borku Wlkp.

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
579

nr III/12/06 Rady Gminy Lisków z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej obowiązującej od 2007 roku

 
580

nr III/16/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Mieścisko na 2007 rok

 
581

nr III/17/2006 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
582

nr III/18/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
583

nr IV/26/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malanów

 
584

nr IV/27/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malanów

 
585

nr IV/28/2006 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malanów

 
586

nr 23/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji gminy Osiek Mały dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 
587

nr III/14/06 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
588

nr IV/26/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
589

nr III/15/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów

 
590

nr IV/13/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2007 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
591

nr IV/15/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Dobrzyca, nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali

 
592

nr III/20/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
593

nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 
594

nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Przykona

 
595

nr V/20/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dusznikach dla obszaru działek o nr ewid. 884/2, 862/2, 883/7, 886/2 i 1235/17

 
596

nr IV/22/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
597

nr IV/23/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2007

 
598

nr IV/34/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
599

nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji mieszkańcami gminy Wolsztyn

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
600

sprawozdanie Starosty Krotoszyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Krotoszynie za rok 2006

 
601

sprawozdanie Starosty Gostyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Krotoszynie za rok 2006

 
602

sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Krotoszynie w roku 2006

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
603

z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 


POROZUMIENIA

 
604

zawarte w dniu 4 stycznia 2007 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Tureckim w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
605

zawarte w dniu 29 stycznia 2007 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
606

zawarte w dniu 31 stycznia 2007 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Krotoszyńskim w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 21.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:20