Dziennik nr 25 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2010r.

Nr 25

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
721

nr XLVII/476/09 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
722

nr 252/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 
723

nr XXXVIII/262/09 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleszczewo

 
724

nr XXXVII/224/09 Rady Miasta Luboń z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
725

nr L/294/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
726

nr L/298/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej ,opłat dodatkowych ,określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego ,a także podziału linii na strefy

 
727

nr L/299/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo

 
728

nr L/300/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rabowice

 
729

nr LXIV/891/V/09 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej

 
730

nr XLI/271/09 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2010 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego

 
731

nr XXXVIII/234/09 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

 
732

nr XLVII/485/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2010

 
733

nr XLVII/496/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/398/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli

 
734

nr XXXIII/177/09 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia w sprawie budżetu na 2010 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
735

Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

 


POROZUMIENIE

 
736

porozumienie z dnia 17 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Opalenica a Miastem i Gminą Buk w sprawie dowożenia uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu i do Gimnazjum w Opalenicy ,wraz z zapewnieniem opieki

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
737

nr KN.I-11.0911-150/09 z dnia 29 grudnia 2009r. orzekające nieważność § 3 uchwały Nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleszczewo

 
738

nr KN. Ka. I - 3.0911-154/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XLIV /313/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
739

informacja o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:45