Dziennik nr 251 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 251

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4535

Nr VIII/65/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4536

Nr XXI/180/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4537

nr XXV/223/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 w Mieście i Gminie Gołańcz

 
4538

nr XXIII/143/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4539

nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 
4540

nr XXIII/145/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4541

nr XXIII/153/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 
4542

nr XXIII/181/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4543

nr XXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4544

nr XXIV/292/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4545

nr XXIV/293/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2009 rok na terenie gminy Gostyń

 
4546

nr XXIV/313/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gostyń

 
4547

nr XXX/160/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
4548

nr XXX/161/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4549

nr XXX/162/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4550

nr XX/141/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

 
4551

nr XX/142/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2009 r.

 
4552

nr XX/143/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2009

 
4553

nr XX/150/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji z GFOŚ i GW w Gminie Pępowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 
4554

nr XXVIII/200/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
4555

nr XXVIII/201/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4556

nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4557

nr XXVIII/207/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4558

nr XXVIII/208/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4559

nr XXVIII/211/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 
4560

nr XXVIII/212/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Roztworowo, Gmina Rokietnica

 
4561

nr XXVI/149/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

 
4562

nr XXVI/150/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok i sposobu jej poboru

 
4563

nr XXVI/151/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4564

nr XXVI/152/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4565

nr XXVI/153/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4566

nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4567

nr XXXII/185/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2009

 
4568

nr XXXII/191/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu

 
4569

nr XXXI/332/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 
4570

nr XIX/147/2008 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryczywół na rok 2009

 
4571

nr XIX/150/2008 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian w uchwale ustalającej dzienne stawki opłaty targowej i sposoby ich poboru

 
4572

nr XIX/547/2008 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Ryczywole oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z hali

 
4573

nr XIX/156/2008 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół

 
4574

nr XXIII/146/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4575

nr XXIII/149/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 
4576

nr XXIII/126/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska

 


UCHWAŁY RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

 
4577

nr XXV/158/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
4578

nr XXV/159/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2009"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:04