Dziennik nr 27 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lutego 2007 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
669

nr IV/26/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
670

nr IV/27/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków

 
671

nr III/14/06 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czajków

 
672

nr IV/16/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w roku 2007

 
673

nr IV/25/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
674

nr IV/22/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
675

nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
676

nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

 
677

nr V/24/2007 Rady Gminy Trzcinica z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, dla których gmina Trzcinica jest organem prowadzącym. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
678

nr V/46/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza

 
679

nr V/49/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie miasta Kalisza- Miasta na prawach powiatu

 
680

nr V/50/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

 
681

nr V/61/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2007 roku

 
682

nr 16/V/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2007 rok

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
683

nr IV/34/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
684

nr OPO-4210-7(6)/2007/3706/III/AS z dnia 14 lutego 2007 r. zatwierdzająca dokonaną przez Sydkraft Term sp. z o.o. zmianę taryfy dotycząca cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przysyłania dystrybucji ciepła

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 12:47