Dziennik nr 33 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 13 marca 2008 r.

Nr 33

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
679

nr 27/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
680

nr XVII/210/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/184/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych w 2008 roku

 
681

nr XXII/98/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
682

nr XXII/99/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
683

nr XXII/103/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
684

nr XVII/102/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w gminie Komorniki

 
685

nr XXII/117/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXIII/209/2001 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.06.2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 
686

nr XVIII/153/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
687

nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
688

nr XIV/89/07 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki w roku 2008

 


UCHWAŁA

 


ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN

 


"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

 
689

nr VI/21/07z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2008

 


POROZUMIENIA

 
690

nr 1/DPS/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a Gminą Siedlec w sprawie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej

 
691

zawarte w dniu 4 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim w sprawie przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
692

zawarte w dniu 7 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w sprawie przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
693

zawarte w dniu 7 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim w sprawie przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
694

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kościańskim w sprawie przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
695

zawarte w dniu 25 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
696

z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Kaliszu w roku 2008

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
697

nr WCC1163/13859/W/OWA/2008/ML, nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML i nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:38