Dziennik nr 37 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lutego 2010 r.

Nr 37

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
928

nr XXXVII/225/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
929

nr XXXVII/226/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
930

nr XXVII/212/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Lubonieczek, gm. Zaniemyśl

 
931

nr XLI/238/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 
932

nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
933

nr XLI/242/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Czempiń

 
934

nr XLI/244/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr ewid. 99/1

 
935

nr XLI/432/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
936

nr XLI/434/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Śmiglu

 
937

nr XXVIII/203/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice" ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 
938

nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
939

nr XXXVIII/282/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmin należących do Porozumienia Międzygminnego Jarocin

 
940

nr XLI/309/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/122/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

 
941

nr XLII/248/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na 2010 rok

 
942

nr LII/375/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
943

nr LII/377/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Sędzinko

 
944

nr XLIII/328/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo i Dopiewiec

 
945

nr XLIII/329/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dopiewo

 
946

nr XXV/138/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
947

nr XXV/144/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:14