Dziennik nr 4 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 stycznia 2006 r.

Nr 4

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
46

nr 1/06 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
47

nr XXIX/237/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego

 
48

nr XXV/174/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Przybyszewo, gmina Święciechowa

 
49

nr XXXIII/219/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
50

nr XXXIII/220/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Chlebno

 
51

nr XXXV/241/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka

 
52

nr XXXII/292/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawicz

 
53

nr XXXII/295/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia Regulaminu na rok 2006 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rawicz

 
54

nr XXXII/297/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Sarnowskiej, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu nazwy "Rondo Solidarności"

 
55

nr XXX/169/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/163/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2006 rok

 
56

nr XXX/173/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
57

nr XXX/174/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Brodnica na 2006 rok

 
58

nr XXXVII/331/05 Rady Gminy w Przemęcie z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
59

nr XXXVII/339/05 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starkowo

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
60

nr XLI/668/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/326/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
61

nr OPO-4210-68(7)/2005/1317/V/AgS z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo "Geotermia Czarnków" sp. z o.o. w Czarnkowie

 
62

nr OPO-4210-72(2)/2005/540/VII/ED z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo "Megawat" sp. z o.o. w Rogoźnie

 
63

nr OPO-4210-73(3)/2005/422/VII/JP z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu sp. z o.o. w Wągrowcu

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
64

z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kościańskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 05.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:09