Dziennik nr 41 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 marca 2008 r.

Nr 41

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
829

nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podziału linii na strefy

 
830

nr X/61/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

 
831

nr XIV/79/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie Miasta Sulmierzyce

 
832

nr XVII/94/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miejska Słupca oraz określenia grani ich obwodów

 
833

nr XVII/97/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w miejscowości Słupca

 
834

nr XV/59/2008 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kraszewice

 
835

nr XIII/90/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno

 
836

nr XIII/95/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 
837

nr XIV/144/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

 
838

nr XIV/144/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 
839

nr XX/110/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności

 
840

nr XX/111/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych

 
841

nr XX/142/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2008 roku

 
842

nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło

 
843

nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kępno

 
844

nr XXI/125/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina o jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
845

nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie

 
846

nr XXI/129/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/191/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
847

nr XVI/96/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/180/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
848

nr XVI/99/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
849

nr XVIII/138/2008 rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/196/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w Krotoszynie oraz podziału na strefy

 
850

nr XIV/92/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 
851

nr XIV/93/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 
852

nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Piaski

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
853

nr XV/204/2007 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/410/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

 


POROZUMIENIE

 
854

zawarte w dniu 11 lutego 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Śremu w sprawie przekazania zarządzania drogami będącymi ulicami na terenie miasta Śrem

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
855

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Gostyńskim za 2007 rok

 


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
856

z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie założenia ewidencji budynków

 


OGŁOSZENIE STAROSY ŚREMSKIEGO

 
857

z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie

 


KOMUNIKATY STAROSTY PILSKIEGO

 
858

z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pilskiego w 2008 r.

 
859

z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego w 2008 r.

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

 
860

nr 18/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy społecznej w Kobylej Górze

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:12