Dziennik nr 43 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 marca 2009 r.

Nr 43

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
625

nr XXX/458/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne

 
626

nr XXIV/158/08 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2009 rok

 
627

nr XXIII/156/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
628

nr XXX/169/09 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki

 
629

nr XXX/170/09 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Obornicki

 
630

nr XXVI/207/III/2009 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

 
631

nr 115/248/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia i rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, w mieście Jastrowie i w mieście Okonek na rok 2009

 


POROZUMIENIE

 
632

zawarte w dniu 10 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gmina Grodzisk Wlkp. w sprawie przekazania bieżącego utrzymania dróg powiatowych

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

 
633

nr 18/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Górze

 
634

nr 19/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo -Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

 


KOMUNIKAT STAROSTY OBORNICKIEGO

 
635

z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu obornickiego

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
636

sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 
637

sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

 
638

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Międzychód

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:58