Dziennik nr 44 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 marca 2008 r.

Nr 44

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
907

nr 146/XIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
908

nr XIII/69/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy Krzymów

 
909

nr XV/88/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kościelec

 
910

nr XV/89/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościelec na lata 2008 - 2012

 
911

nr XV/90/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gozdów, gmina Kościelec

 
912

nr XVII/83/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw la nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008

 
913

nr XVII/84/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania

 
914

nr XVII/86/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustaleni górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Złotów

 
915

nr XVIII/116/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Czarnków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
916

nr XVIII/119/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 
917

nr XVIII/169/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dl uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń

 
918

nr XIV/125/08 Rady Gminy Kościan z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Pianowo

 
919

nr XIV/132/08 Rady Gminy Kościan z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
920

nr XVI/102/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona

 
921

nr XI/87/208 Rady i Giny Szamocin z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia � Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Szamocin na lata 2008-2011"

 
922

nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na rok 2008

 
923

nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek płat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:05