Dziennik nr 44 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 marca 2009 r.

Nr 44

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
639

nr XXIX/145/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośnie

 
640

nr XXVI/128/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego na rok 2009 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motwacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespole szkolno-przedszkolnym i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin

 
641

nr XXVI/130/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2009 rok

 
642

nr XXVIII/158/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
643

nr XXVIII/166/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku w Nowej Wsi Książęcej oraz uchwalenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych

 
644

nr XVII/120/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowniki ( tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina Rychtal

 
645

nr XVII/113/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo

 
646

nr XXV/114/2009 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
647

nr XXXI/380/09 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic

 
648

nr XXVII/267/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

 


ZARZADZENIA STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
649

nr 2/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2009 roku

 
650

nr 3/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2009 roku

 
651

nr 4/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej w 2009 roku

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
652

nr WCC/71-ZTO-A/413/W/OPO/2009/AJ z dnia 12 lutego 2009 r. dotycząca Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:56