Dziennik nr 52 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2004 r.

Nr 52

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1189

nr XV/93/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu północno-zachodniego wsi Młodasko-Gorgoszewo

 
1190

nr XV/109/04 Rady Gminy Powidz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Polanowie, gmina Powidz

 
1191

nr 141/Xxi/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Owińska

 
1192

nr XIII/87/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
1193

nr XII/67/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 
1194

nr XIII/167/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, dla działek nr 1283/1, 1284/5 oraz 1284/9 zlokalizowanych przy ulicy Krętej

 
1195

nr 84/XI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1196

nr XII/68/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1197

nr XX/143/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/42/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paczkowie

 
1198

nr XX/144/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/38/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie :przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu

 
1199

nr XX/145/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/40/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu

 
1200

nr XX/148/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/36/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie : założenia II Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

 
1201

nr XVI/247/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1202

nr XVI/248/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

 
1203

nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

 
1204

nr XVI/229/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Kalisza - Miasta na prawach powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organów do tego uprawnionych

 
1205

nr XVII/93/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostrowite

 
1206

nr XVI/141/04 Rady Miejskiej w Turku z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/172/96 Rady Miejskiej w Turku z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie zasad przyznawania zasiłków celowych zwrotnych z funduszów własnych gmin

 
1207

nr XVII/67/04 Rady Gminy Bralin z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

 
1208

nr XVII/69/04 Rady Gminy Bralin z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Bralin

 
1209

nr XXI/193/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo

 
1210

nr XXIII/200/2004 Rady Gminy Suchy las z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulic Stara Droga i Wierzbowa

 
1211

nr XVIII/97/04 Rady Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
1212

nr XVII/90/2004 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Kuślin

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1213

nr XIV/76/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
1214

nr XII/120/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1215

nr SO 9/8 - P/Ka/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu Gminy Brzeziny

 
1216

nr SO 9/7 - D/Ka/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Brzeziny deficytu budżetowego na rok 2004

 


POROZUMIENIE

 
1217

z dnia 12 lutego 2004 r. zawarte pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kaliszu

 


OBWIESZCZENIA

 
1218

z dnia 30 marca 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perzowie

 
1219

z dnia 30 marca 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bralinie

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1220

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Liskowie

 
1221

komunikat Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w pogotowiu Opiekuńczym w Koninie

 
1222

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego

 
1223

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu słupeckiego

 


PROTOKÓŁ WYNIKÓW REFERENDUM LOKALNEGO

 
1224

przeprowadzonego w dniu 28 marca 2004r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej Ponieca i Burmistrza Ponieca Pana Kazimierza Dużałki przez upływem kadencji

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:21