Dziennik nr 7 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 stycznia 2006 r.

Nr 7

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
118

nr 3/06 z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Połajewie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
119

nr XXXVII/188/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 września 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę numer ewidencyjny 335L/1 położoną we wsi Sękowo

 
120

nr XXVII/222/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
121

nr XXX/172/05 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pakosław na lata 2006-2010

 
122

nr XXXVII/358/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalania "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
123

nr XXV/223/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Zaniemyśl

 
124

nr 215/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławów

 
125

nr XXX/215/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
126

nr XXX/218/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
127

nr XXXIII/267/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krzyż Wielkopolski

 
128

nr XXXIX/183/2005 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite

 
129

nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 2 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Opalenica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz określenia organów do tego uprawnionych

 
130

nr XXIV/195/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 2006 roku w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica

 
131

nr XXXV/147/05 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Bralin jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
132

nr 180/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

 
133

nr 330/XLIX/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 
134

nr XXXIII/197/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok podatkowy 2006

 
135

nr XXIV/134/05 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
136

nr XXXIX/387/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/358/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalania "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
137

nr XXXIX/388/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/246/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży - członków klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
138

nr XXXV/188/2005 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
139

nr XXX/299/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

 
140

nr XXXVII/181/2005 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski

 
141

nr XXXIV/199/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 


POROZUMIENIA

 
142

zawarte w dniu 15 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Konin w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
143

zawarte w dniu 27 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
144

zawarte w dniu 27 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
145

zawarte w dniu 27 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
146

zawarte w dniu 27 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
147

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Nowotomyskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
148

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Obornickim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
149

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
150

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Tureckim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
151

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Złotowskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
152

zawarte w dniu 29 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
153

aneks nr 4 z dnia 15 grudnia 2005 roku do Porozumienia zawartego w dniu 22 września 1999 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Koło w sprawie powierzenia Miastu Koło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie jego działania

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:03