Dziennik nr 8 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 stycznia 2006 r.

Nr 8

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
154

nr XXVII/212/05 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 października 2005 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
155

nr XXXVI/236/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

 
156

nr XXIX/223/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Raszków

 
157

nr XXIX/224/05 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXVII/212/05 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
158

nr XXVII/171/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
159

nr XXXI/183/2005 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, dla których Gmina Trzcinica jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
160

nr XXIX/200/05 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Zduny

 
161

nr XLIII/468/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Gnieźnie

 
162

nr XLIII/469/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dotychczasowych ulic: Roosevelta od ul. Żwirki i Wigury do granicy miasta, ul. Żwirki i Wigury - od ul. Roosevelta do ronda PCK, oraz 22 Lipca od Wiaduktu Solidarności - zjazd w kierunku Poznania, leżących w ciągu drogi krajowej nr 15 do kategorii dróg gminnych

 
163

nr XLIII/472/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad i warunków używania herbu Miasta Gniezna

 
164

nr XLVIII/382/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dopiewo

 
165

nr XLVIII/383/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa

 
166

nr XLVIII/384/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 
167

nr XXVI/153/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Damasławek

 
168

nr XXVI/154/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w 2006 roku

 
169

nr XXX/243/05 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
170

nr XXXIV/189/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

 
171

nr XXXV/195/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
172

nr OPO-4210-67(10)/2005/2006/2904/IV/AS z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustanowionej przez przedsiębiorstwo "Tempeks" Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe Bogusław Żurawski w Poznaniu

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
173

nr WCC/807D/9605/W/OPO/2005/2006/AJ z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrzeszowie

 


POROZUMIENIA

 
174

zawarte w dniu 23 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
175

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
176

zawarte w dniu 28 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wrzesińskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
177

zawarte w dniu 29 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
178

zawarte w dniu 30 grudnia 2005 roku pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Wielkopolski w sprawie przekazania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Grodziska Wielkopolskiego

 
179

zawarte w dniu 30 grudnia 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Krotoszyńskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
180

zawarte w dniu 2 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Chodzieskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
181

zawarte w dniu 3 stycznia 2006 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie przekazania przeprowadzania badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:01