Dziennik nr 8 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 stycznia 2009 r.

Nr 8

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
139

nr XXVII/150/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi

 
140

nr XXX/167/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy do prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego

 
141

nr XXIII/109/08 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
142

nr XXIX/434/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2009 r.

 
143

nr XXVII/310/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012

 
144

nr XXVII/167/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Drawsko

 
145

nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaraczewo na 2009 rok

 
146

nr XVII/31/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w spawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
147

nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 
148

nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski

 
149

nr XX/178/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i studentów zamieszkałych w Gminie Blizanów

 
150

nr XX/181/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Blizanów

 
151

nr XX/182/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze Gminy Blizanów

 
152

nr XXII/148/08 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 31 grudnia 2009 roku

 
153

nr XIX/149/08 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwalniania z opłat z tytułu dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej tylko uaktualnienia wpisu o kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007

 
154

nr XIX/159/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

 
155

nr XXVIII/117/08 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
156

nr XXIX/174/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/146/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009

 
157

nr XVI/185/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na rok 2009

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
158

komunikat Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
159

komunikat Starosty Chodzieskiego z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
160

nr 14/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym znajdującego się na terenie Miasta Leszna w roku 2009

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:25