Dziennik nr 80 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 czerwca 2005 r.

Nr 80

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2284

nr XXIII/161/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2285

nr 190/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 
2286

nr 191/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 
2287

nr XXXI/185/05 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2288

nr XXVII/129/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa

 
2289

nr XXVII/130/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

 
2290

nr XXVIII/116/2005 Rady Gminy w Olszówce z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2291

nr XXVIII/118/2005 Rady Gminy w Olszówce z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olszówka

 
2292

nr XXVIII/119/2005 Rady Gminy w Olszówce z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszówka na lata 2005-2009

 
2293

nr 134/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów"

 
2294

nr 135/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Rzgów

 
2295

nr 138/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rzgów

 
2296

nr 139/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie sprostowania nazwy miejscowości

 
2297

nr XXIX/240/05 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2298

nr XXI/116/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów

 
2299

nr XXI/117/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół

 
2300

nr XXI/118/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2301

nr XXVII/193/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kościelcu (akt założycielski)

 
2302

nr XXVII/194/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2303

nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
2304

nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malanów

 
2305

nr XXXVI/257/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/130/2000 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2306

nr XXXVI/258/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2307

nr XXIII/154/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2308

nr XXV/190/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Kwilczu i nadania jej Statutu

 
2309

nr XXVIII/166/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2310

nr XXVIII/124/05 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski

 
2311

nr XXVII/146/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
2312

nr XXVII/147/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
2313

nr XXVII/148/2005 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad udzielania "Stypendium Starosty Wolsztyńskiego"

 
2314

nr XXIX/133/05 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/124/05 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski

 


POROZUMIENIE

 
2315

zawarte dnia 10 maja 2005 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie wykonania zadania na rzecz rolnictwa

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2316

obwieszczenie z dnia 9 maja 2005 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:46