Dziennik nr 9 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 stycznia 2006 r.

Nr 9

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
182

nr XXXVII/432/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
183

nr XXXVII/434/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

 
184

nr XXXVII/438/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/306/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 października 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kościana na lata 2005 - 2009

 
185

nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego

 
186

nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
187

nr XXVIII/169/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzyca

 
188

nr XXXIII/183/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla osób pełniących kierownicze stanowiska oraz pedagoga w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wijewo

 
189

nr XXXII/183/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
190

nr XXX/256/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2006

 
191

nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rydzyna

 
192

nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
193

nr XXXVII/217/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

 
194

nr XXXVII/223/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
195

nr LI/401/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług administracji w Mosinie, działka nr ewid. 1829/3

 
196

nr XXXVI/213/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
197

nr XXXIV/343/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczegółnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego w roku 2006

 
198

nr XXIX/315/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
199

nr XXXIX/232/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVII/223/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
200

nr XXXIV/408/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
201

nr XXXIV/412/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna

 
202

nr XXXIII/190/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/183/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
203

nr LXVII/429/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
204

nr XXXIV/240/2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu ze środków specjalnego funduszu nagród

 
205

nr XXXII/241/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
206

nr XLIV/295/05 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Śremskiego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
207

z dnia 16 grudnia 2005 roku o zmianach w składzie Rady Powiatu Poznańskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:59