Dziennik nr 91 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 czerwca 2005 r.

Nr 91

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2609

nr XXVII/157/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
2610

nr XXV/232/2005 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 
2611

nr XXXIX/440/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórze" w Szczytnikach, gm. Kórnik

 
2612

nr XL/302/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działkę nr geod. 31/12 położoną w Kobylnicy ( powierzchnia opracowania 0,1208 ha ) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
2613

nr XXXVII/321/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las

 
2614

nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr L/480/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Suchy Las z późniejszymi zmianami

 
2615

nr XXVIII/452/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia obwody publicznej Szkoły Podstawowej w Golinie

 
2616

nr XXVIII/455/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
2617

nr XL/452/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2618

nr XXIV/260/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalenia wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
2619

nr XXX/496/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ulicy Skibowej w Kaliszu

 
2620

nr XXX/497/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ulicy Mylnej w Kaliszu

 
2621

nr XXX/498/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaliczenia nowego ciągu komunikacyjnego prowadzącego od ul. Wyspiańskiego w stacji meteorologicznej na osiedlu Majków do kategorii dróg gminnych

 
2622

nr XXX/505/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaliczenia ulicy Majakowskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Stanczukowskiego do kategorii dróg powiatowych

 
2623

nr XXX/507/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaliczenia Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Podmiejskiej do kategorii dróg powiatowych

 
2624

nr XXX/510/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza

 
2625

nr XXV/357/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koszuty

 
2626

nr 20/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca

 
2627

nr 25/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały 39/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

 
2628

nr XXVIII/160/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielanych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia wydatków podlegających zwrotowi

 
2629

nr XXVIII/161/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 


UCHWAŁY RADY POWIATÓW

 
2630

nr XIX/206/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2005, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie

 
2631

nr XIX/207/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego pracownikom pedagogicznym i wychowawcom zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie

 
2632

nr XIX/208/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych i wychowawców ze środków specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, zatrudnionych w Domu Dziecka w Liskowie

 
2633

nr XX/222/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 16 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 
2634

nr XXVI/133/2005 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

 
2635

nr XXVI/135/2005 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2636

nr 13/SO-8/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Golina na 2005 rok

 
2637

nr 18/SO-7/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Kleczew na rok 2005

 
2638

nr 11/SO-7/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Koła

 
2639

nr 9/SO-7/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ostrowite

 
2640

nr 17/SO-7/P/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Przykona

 
2641

nr 29/SO-7/P/2005/Ko z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Kłodawa

 
2642

nr 32/SO-5/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Babiak

 
2643

nr SO-0951/60p/14/Pi/2005 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Wójta Gminy Kaczory nr 101/2005 z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie prognozy kształtowania się kwoty długu

 
2644

nr 36/SO-6/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Orchowo

 
2645

nr 37/SO-7/P/2005/Ko z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Wierzbinek na rok 2005

 
2646

nr SO-63/3-P/Ka/05 z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Koźminek

 
2647

nr SO-65/4-P/Ka/05 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Łęka Opatowska

 
2648

nr SO-67/3-P/Ka/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Ostrów Wielkopolski

 
2649

nr SO-0951/57p/14/Pi/2005 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Rogoźna nr 12/05 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie określenia prognozy długu gminy Rogoźno w latach 2005-2012

 
2650

nr SO-0951/59p/13/Pi/2005 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2005r. ( Miasto i Gmina Wyrzysk )

 
2651

nr 10/SO-7/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Kleczew

 
2652

nr 19/SO-7/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła

 
2653

nr 9/SO-7/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona

 
2654

nr SO-64/3-D/Ka/05 z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2005

 
2655

nr SO-66/4-D/Ka/05 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Łęka Opatowska deficytu budżetowego na rok 2005

 
2656

nr SO-0951/56d/12/Pi/2005 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Łobżenicy nr XXIV/147/05 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2005r.

 
2657

SO-0951/58d/14/Pi/2005 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXVIII/223/2005 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2005 rok

 


SPRAWOZDANIE

 
2658

z wykonania budżetu gminy Kuślin za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:20