Dziennik nr 95 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 czerwca 2003 r.

Nr 95

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1769

nr 23/03 z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1770

nr 24/2003 z dnia 22 maja 2003 roku zmieniające rozporządzenie nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego w sprawie uznania za pomniki przyrody

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1771

nr III/27/2002 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu na rok 2003

 
1772

nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2003 rok

 
1773

nr IV/26/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Rychtal

 
1774

nr VI/24/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1775

nr VI/25/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej jako jednego z elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 
1776

nr VI/26/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 
1777

nr IV/10/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chodzież

 
1778

nr V/26/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
1779

nr V/26/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
1780

nr VII/36/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XIX/93/96 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Okonek

 
1781

nr IV/30/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie określenia trybu udzielenia dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
1782

nr VII/29/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/7/02 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1783

nr VII/30/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Przykona

 
1784

nr V/35/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Grodźcu, gmina Grodziec

 
1785

nr VIII/62/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Gniezna

 
1786

nr VIII/68/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/396/02 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 września 2002 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gnieźnie

 
1787

nr IX/55/03 Rady Gminy Babiak z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów placówek oświatowych na terenie gminy Babiak

 
1788

nr VI/57/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1789

nr 57/SO-10/P/03/Ko z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Miasta Konina na 2003 rok

 
1790

nr 34/SO-10/D/03/Ko z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Konina w 2003 roku

 


SPRAWOZDANIA

 
1791

informacja opisowa z realizacji budżetu gminy Niechanowo za 2002 rok

 
1792

z wykonania Budżetu Gminy Przykona za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:32