Dziennik nr 98 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 czerwca 2003 r.

Nr 98

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1833

nr 91/03 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Muślinie

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1834

nr V/52/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie statutu sołectw

 
1835

nr V/53/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie statutu osiedli

 
1836

nr V/54/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej

 
1837

nr V/56/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży

 
1838

nr V/58/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/227/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za usługi wywozu nieczystości z budynków komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojarowie

 
1839

nr VI/46/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1840

nr VI/47/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie obowiązków osób posiadających psy, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

 
1841

nr VI/48/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 
1842

nr VI/50/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Jeziory Małe

 
1843

nr XVIII/124/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie określenia stref cen ( stref taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi w Poznaniu

 


OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1844

z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Poznaniu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1845

nr OPO-820/1287-A/4/2003/V/AK z dnia 27 maja 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Elektrociepłownię Kalisz- Piwonice S.A. z siedzibą w Kaliszu

 


SPRAWOZDANIA

 
1846

z wykonania budżetu Miasta Piły za 2002 rok

 
1847

z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:24