Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne gdy:

 • informacje wymagały wyszukania;
 • informacje wymagały przekształcenia w formę wskazaną we wniosku;
 • przekazanie informacji wymagało sporządzenia kopi dokumentów lub danych;
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu na rachunek bankowy urzędu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000  

Wysłanie kopii dokumentów następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.

STAWKI OPŁAT

Wyszukiwanie informacji:

 • informacja wymagającą wyszukania do 10 dokumentów - 5 zł;
 • informacja wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów - pobiera się dodatkową opłatę mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. { 5 zł + [ 5 zł x {liczba dodatkowych dokumentów pow. 10} x 0,1)]}.

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych:

 • Format A4 - 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,50 zł za stronę kopii kolorowej
 • Format A3 - opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 2
 • Format A2 - opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 4
 • Format A1 - opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 8
 • Format A0 - opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 16

Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

Przesłanie informacji drogą pocztową:

Opłata wynosi wg obowiązującego cennika usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 05.06.2009
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 10.07.2020 - 10:53
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.07.2020 - 10:53