Zarządzenie nr 573/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku