Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 na zasadach określonych w programie wieloletnim pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 roku.

Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki mogą otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, przy czym gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski dwóch zadań.

Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, określonej dla danego rodzaju jednostki.

Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać od 1 do 15 września 2018 r. w  Kancelarii Ogólnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Punkt Informacyjny – hol w budynku A). W sytuacji nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu
do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie,o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioskodawcy w szczególności przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do negatywnej oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2018 roku.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej, w roku otrzymania dofinansowania, do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych.

Nieruchomość oznaczona jako droga gruntowa nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku drogi gruntowej możliwe jest jedynie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i jako takie zadanie może być ona przedmiotem wniosku.

Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania wskazane w dokumentach wykonawczych do Programu:

 1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
 2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
 3. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
 4. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
 5. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia, właściwą dla danej kategorii drogi,
 6. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
  1. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
  2. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
 7. w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
  1. dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
  2. dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą,
  3. między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych.

Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2019, bez uwzględniania zaokrągleń matematycznych w górę. Wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana wyłącznie w pełnych złotych i nie być wartością zaokrągloną.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane.

Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:

 • budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest ustawowym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego
 • do oceny,
 • realizowane roboty oraz koszty ponoszone przed oraz po roku 2019,
 • roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,
 • roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania.

Jednostki, których projekty znajdą się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zobligowane są do rozpoczęcia procedury przetargowej do dnia 31 marca 2019 roku.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania należy przedłożyć wymagane zgodnie z zapisami Programu załączniki:

 • wypełniony załącznik do ogłoszenia naboru na rok 2019 PRGIPID pn.: Zakres  rzeczowy zadania,
 • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy lub zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu,
 • jeżeli z daty wydania pozwolenia/zezwolenia/zgłoszenia wynika, iż wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji, należy dołączyć kopię dziennika budowy
 • z dokonanymi wpisami lub innego dokumentu potwierdzającego aktualność dokumentu,
 • odrębną mapę poglądową umożliwiającą zlokalizowanie przedmiotu inwestycji w terenie, w szczególności względem innych dróg w okolicy wraz z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, sporządzoną w skali oraz w sposób umożliwiający ich identyfikację i właściwą ocenę inwestycji,
 • kompletny projekt stałej organizacji ruchu dotyczący całego przebiegu wszystkich odcinków drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • projekt zagospodarowania terenu, zwymiarowany, w skali nie mniejszej niż 1:1000, wraz
 • z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 5 przez inne inwestycje drogowe wnioskodawcy (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku: dokument potwierdzający realizację inwestycji na ciągu drogowym nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku - protokół odbioru robót; kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji; informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była
 • w ramach poprzednich edycji Programów polegających na udzielaniu dotacji celowych
 • z budżetu państwa na przebudowę, budowę lub remonty dróg publicznych wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzielenie dotacji na jej realizację),
 • kopię zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku wg. poszczególnych kryteriów (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu
 • zbiorowego, itp.).

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:

 • wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych przez ministra właściwego ds. transportu,
 • wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
 • nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 • został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 • wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona,
 • dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 • dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.). Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 • dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 • deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 • wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale,
 • udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale,
 • nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.

Informacje dotyczące procedur, zasad przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl

Pytania można kierować na adresy e-mail: mwlazly@poznan.uw.gov.pl bmatelska@poznan.uw.gov.pl menes@poznan.uw.gov.pl; lub telefonicznie: 61 854 18 96, 61 854 13 41, 61 854 15 50.

Zarządzenie Nr 420/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Zarządzenie Nr 397/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

 Załącznik do ogłoszenia - Zakres rzeczowy zadania

 Pismo Wicewojewody Wielkopolskiego w sprawie naboru wniosków na rok 2019 w ramach PRGiPID

***
Dokumenty Programowe 2018/2019

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 08.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.08.2018 - 09:05
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.06.2020 - 10:20