Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2016 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 listopada br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C,
II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

 Wstępna lista rankingowa, 31 października 2016 r.

***

Zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazuje wzory wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (odrębny wniosek dot. remontu i odrębny wniosek dot. przebudowy, rozbudowy, budowy) z odblokowanymi do edycji komórkami.  Pozwoli to na bardziej elastyczne podejście w kwestii wypełniania formularzy np. umożliwi  wprowadzanie tekstu o dowolnej długości. Nie oznacza to oczywiście, że beneficjent jest zwolniony ze stosowania wzoru wniosku i może go do woli modyfikować zakłócając jego obowiązujący wzór – może zwiększać komórki, zawijać tekst, zmieniać rozmiar czcionki czy też dodawać wiersze, itp.

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do realizacji w roku 2017 na zasadach określonych w programie wieloletnim pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 roku.

Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki mogą otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, przy czym gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski dwóch zadań.

Jednostka może złożyć wniosek o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, określonej dla danego rodzaju jednostki.

Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać od 1 do 15 września 2016 r. w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C, II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub Kancelarii Ogólnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W sytuacji nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, w roku otrzymania dofinansowania, do jednej z wymienionych kategorii.

Jako jedno zadanie, obejmujące odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg, mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg.
Do realizacji dopuszcza się zadanie scharakteryzowane pod względem robót budowlanych w sposób jednolity dla wszystkich odcinków dróg, tj. dopuszcza się zadanie polegające wyłącznie na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi/dróg publicznych.

Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2017, bez uwzględniania zaokrągleń matematycznych w górę. Wnioskowana kwota dotacji ma być wykazywana w pełnych złotych.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane.

Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:

 • budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest ustawowym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego do oceny,
 • realizowane roboty oraz koszty ponoszone przed oraz po roku 2017,
 • roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,
 • roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania.

Jednostki, których projekty znajdą się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zobligowane są do rozpoczęcia procedury przetargowej do dnia 31 marca 2017 roku.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania należy przedłożyć wymagane zgodnie z zapisami Programu załączniki:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy,
 • czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku,
 • projekt stałej organizacji ruchu,
 • projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi),
 • umowa partnerska wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej)
 • lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający (w przypadku partnera prywatnego),
 • dokument potwierdzający spełnienie kryterium nr 5 (szczegóły opisano w Instrukcji wypełniania wniosku: dokument potwierdzający realizację inwestycji na ciągu drogowym nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku - protokół odbioru robót; kopia umowy z wykonawcą wraz z kopią protokołu przekazania placu budowy lub dziennika budowy z wpisami dokumentującymi rozpoczęcie realizacji inwestycji; informacja o tym, że inwestycja realizowana jest/była w ramach poprzednich edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy o udzielenie dotacji na jej realizację),
 • kopia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • kopia dziennika budowy z dokonanymi wpisami, jeżeli z daty wydania pozwolenia/zezwolenia/zgłoszenia wynika, iż wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji,
 • tabela wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego,
 • dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku wg. poszczególnych kryteriów (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego).

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:

 • wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych przez ministra właściwego ds. transportu,
 • wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
 • nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 • został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 • wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona,
 • dotyczy zadania nie polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 • dotyczy zadania nieposiadającego zgody na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 124), w przypadku gdy zgoda taka jest wymagana,
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) – wyjątek stanowi zadanie mające na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii, co zostało wskazane we wniosku,
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 • dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 • deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 • wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale,
 • udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale,
 • nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy.

Informacje dotyczące procedur, zasad przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl

Pytania można kierować na adresy e-mail: bmatelska@poznan.uw.gov.pl menes@poznan.uw.gov.pl; lub telefonicznie: 61 854 13 41, 61 854 15 50.

***

20 czerwca 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził zmienione dokumenty wykonawcze Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z 8 września 2015 r.

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.03.2017 - 10:26