Program "Opieka 75+" 2020

Treść archiwalna

Program „Opieka 75+” jest kontynuowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, w tym:

 1. gmin wiejskich;
 2. gmin miejskich;
 3. gmin miejsko – wiejskich.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
 3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Zmiany w programie na 2020 r. obejmują w szczególności następujący zakresie:

 1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.
 2. Zakres przedmiotowy:
  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2020,
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej:

Informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 Program Opieka 75+ 2020

 Informator Programu Opieka 75+

Program "Opieka 75+" w 2019 roku

Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 12.02.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.02.2020 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.07.2021 - 08:12