Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Treść archiwalna

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk 1 czerwca 2020 r. zawarł Umowę partnerską z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 694).

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
  2.  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W ramach projektu władze wielkopolskich powiatów oraz miast na prawach powiatów otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele.

Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 8 368 006 zł, co stanowi 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 1 560 810 zł, co stanowi 15,72% środków.

Środki finansowe uwzględnione w budżecie w formie zmiany planu finansowego, przeznaczone są w naszym województwie dla jednostek samorządu szczebla powiatowego odpowiedzialnych za organizację placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Informacje dotyczące projektu: projektcovid19@poznan.uw.gov.pl

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 02.07.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 02.07.2020 - 12:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 08:55