Równe Traktowanie

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

W dniu 10 marca 2016 roku na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równgo Traktowania na lata 2013 - 2016 z dnia 10 grudnia opracowanym przez pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, z dniem 10 marca 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał

Marię Krupecką
na Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu


Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Zadania pełnomocnika:

 1. Realizacja polityki rządu na terenie województwa wielkopolskiego  w zakresie zasady równego traktowania , w tym przeciwdziałanie dyskryminacji  ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd,  wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczania skutków powstałych w wyniku naruszania zasady równego traktowania.
 3. Monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania.
 4. Promowanie i, upowszechnianie  i propagowanie problematyki równego traktowania.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na terenie województwa wielkopolskiego.
 6. Podejmowanie działań służących promowaniu równego traktowania  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 7. Udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania  informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa  wielkopolskiego oraz w  Wielkopolskim Urzędzie  Wojewódzkim.
 8. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu   ds. Równego Traktowania  w realizacji i ewaluacji zadań  wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Podstawowe informacje

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • Inne akty szczegółowe, dotyczące  poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równe Traktowanie – zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 03.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 03.06.2020 - 10:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.06.2020 - 09:35