Gabinet Wojewody

e-mail: gw@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 12 21

Dyrektor Gabinetu Wojewody - Danuta Skrzypczak
tel.: 61 854 12 21
fax: 61 854 13 97
pok. 239, bud. B

Oddział mediów i komunikacji społecznej:
e-mail: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 19 41
fax: 61 854 19 61
pok. 236-237, bud. B

Zakres działania Gabinetu Wojewody

 1. Gabinet Wojewody odpowiada za koordynację wykonywania przez Wojewodę zadań wynikających z funkcji Wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów, za organizacyjne i protokolarne wspomaganie Wojewody i Wicewojewody oraz doradców Wojewody i Wicewojewody, obsługę prasową Wojewody i Wicewojewody oraz za koordynację podejmowanych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu działań. Ponadto Gabinet odpowiada za realizację zadań Wojewody dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych.
 2. Do podstawowych zadań Gabinetu należy między innymi:
  1. publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej i urzędu;
  2. koordynowanie działań dotyczących redakcji Biuletynu Informacji Publicznej urzędu;
  3. prowadzenie i aktualizacja w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wykazu komitetów, komisji oraz zespołów powołanych przez Wojewodę do realizacji zadań ustawowych;
  4. koordynowanie realizacji zadań związanych z podejmowaną wobec Wojewody działalnością lobbingową;
  5. prowadzenie spraw związanych z fundowaniem przez Wojewodę nagród, nadawaniem wyróżnień oraz wręczaniem odznaczeń;
  6. zapewnienie obsługi doradców Wojewody;
  7. zapewnienie obsługi sekretarskiej Wojewody i Wicewojewody;
  8. koordynowanie działalności urzędu w zakresie publikacji, informacji i promocji, w tym analizowanie publikacji prasowych;
  9. organizowanie konferencji prasowych Wojewody i Wicewojewody oraz kontaktów z dziennikarzami;
  10. obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt;
  11. wykonywanie zadań związanych z kultywowaniem tradycji, obchodów rocznic i świąt państwowych;
  12. koordynowanie podejmowanych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu działań w zakresie określonym w pkt 1-11;
  13. realizacja zadań w zakresie spraw dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i spraw zagranicznych;
  14. koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Wojewody petycjami, w szczególności monitorowanie terminowości załatwiania petycji oraz opracowywanie informacji o rozpatrzonych petycjach.
Autor: Zbigniew Hoffmann (Regulamin organizacyjny WUW)
Data utworzenia: 07.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.07.2012 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.09.2020 - 11:40