Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863
e-mail: zn@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 850 87 60
fax/tel.: 61 852 18 91, 61 850 87 66

godziny urzędowania:
poniedziałek 8:15 - 15:30
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

 Dojazd do Wojewódzkiego Zespołu i  mapka lokalizacyjna

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu - Beata Winiecka

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu – Bartosz Kamiński

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu, w tym:

 • lekarze
 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • doradcy zawodowi
 • pracownicy socjalni

Informacja w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopnia niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Stan prawny obowiązujący do dnia 5 sierpnia 2023 r.

Art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.)

Jeżeli Twoje orzeczenie (i karta parkingowa) straciły lub stracą ważność w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 5 sierpnia 2023 r.  to są one nadal ważne jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie został odwołany, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

W dniu 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy.

art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852)

Jeżeli termin ważności Twojego orzeczenia:

 • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

/11.05.2023 r./

Zadania realizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu;
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kontrolowanie, z upoważnienia Wojewody, powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania procedur postępowania oraz zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z obowiązującymi przepisami;
 • Przeprowadzanie, z upoważnienia Wojewody, szkoleń specjalistów z powiatowych zespołów;
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem badań specjalistycznych w tym psychologicznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • Gromadzenie danych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl

Informacje w języku migowym

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 03.12.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2012 - 13:01
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.08.2023 - 15:02