System IOWISZ

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

W dniu 27 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia [IOWISZ] – (Dz.U. z 2016 r., poz. 1539) oraz  uruchomiony został system IOWISZ.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1128) oraz dwa akty wykonawcze do ww. ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347 oraz poz. 1348). Zmiana przepisów spowodowała także zmianę wzoru formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

System teleinformatyczny IOWISZ stanowi podstawowy element  wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie jest  wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl, gdzie również dostępna jest Instrukcja użytkownika.

Składanie i opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia na obszarze województwa wielkopolskiego

Przedmiot wniosku

 1. Wydanie opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 95d ust. 1 oraz ust. 1a–1e  ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). Przepisów ust. 1–1c nie stosuje się w przypadku inwestycji, która ma być sfinansowana lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie wyższej niż 1 mln zł uzyskanej przez podmiot leczniczy od podmiotu tworzącego, którym jest Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz  inwestycji bez względu na jej wartość, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 2. Opinii nie wydaje się w odniesieniu do: szpitalnego oddziału ratunkowego,  szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci oraz podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
 3. Wojewoda nie wydaje opinii dla podmiotu leczniczego, dla którego jest/zamierza być podmiotem tworzącym, podmiotu leczniczego utworzonego lub prowadzonego przez uczelnię medyczną,  instytut badawczy, w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą, podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, uczelni medycznej, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą. Organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Określenie wartości inwestycji

Do określenia wartości inwestycji zalicza się wszystkie rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.).

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą
 2. Podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą
 3. Podmiot zamierzający utworzyć podmiot leczniczy

Zawartość wniosku i załączniki:

 1. Zawartość wniosku szczegółowo określa art. 95e ust. 3 ustawy  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1938 z późn. zm.). W przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny wymienionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej – wniosek powinien zawierać informacje o częściach inwestycji, służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin medycyny, oraz ich szacowaną wartość.
 2. Wypełniony/e  formularz/e  może/mogą  być wygenerowany/e nie wcześniej niż  w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku:
  1. wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1, w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ
  2. wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ
 3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 95e, ust. 4 następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” zostało zamieszczone na formularzu IOWISZ (wymaga zaznaczenia).
 4. Wypełniony formularz należy przesłać elektronicznie w systemie IOWISZ, a następnie wydrukować wniosek, dołączyć wymagane załączniki oraz inne załączniki związane z inwestycją według uznania wnioskodawcy, podpisać we wskazanych miejscach (dla uwiarygodnienia także parafować strony).
 5. Wymagane załączniki:
  1. potwierdzenie wniesienia opłaty,
  2. oryginał lub uwierzytelniona kopia dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego
  3. warunkowo - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej – w przypadku gdy nie zostało zaznaczone w wersji elektronicznej formularza IOWISZ.

Opłata za wniosek o wydanie opinii:

 1. Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie.
  Zgodnie z art. 95e ust. 6 ,,Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie w wysokości 4000 zł."

 2. Opłata stanowi przychód Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, i jest wnoszona na rachunek Funduszu Medycznego. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku.

 3. Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:
  Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
  45 1130 1017 0000 0075 5920 0003 (Bank Gospodarstwa Krajowego)

          W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowanego przez   system.

Sposób i miejsce składania wniosku oraz czas realizacji

 1. Wniosek o wydanie opinii, składa się do organu wydającego opinię (Wojewody Wielkopolskiego) za pośrednictwem Systemu IOWISZ oraz  w postaci papierowej lub elektronicznej (wraz z załącznikami) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. W postaci papierowej bezpośrednio w Kancelarii głównej, pok. 025, bud. B (parter) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 lub za pośrednictwem poczty na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 3. Wnioski o wydanie opinii oraz o jej zmianę, są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.  W przypadku braków formalnych wniosku organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Wojewoda wydaje opinię wygenerowaną z systemu IOWISZ na formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia - w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie. W przypadku awarii systemu IOWISZ trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie czynności w systemie, termin przedłuża się o czas trwania awarii.
 5. Postępowania prowadzi i informacji udziela (pytania proszę przesyłać na e-mail) Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Zdrowia (pokój  571A,572A, V piętro), e-mail:  zd@poznan.uw.gov.pl lub zd.inwestycje@poznan.uw.gov.pl

Procedura odwoławcza

 1. Podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej opinii. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
 2. W terminie 14 dni, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, na pozytywną. W takim przypadku wojewoda nie przekazuje protestu Ministrowi Zdrowia.
 3. Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 95g ust. 2 pkt 8:
  1. został wniesiony po terminie;
  2. nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie
 4. Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed Ministrem Zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 5. Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub Minister Zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Autor: Karolina Małecka
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2021 - 12:59