Szkody w infrastrukturze 2020

Obowiązujące zasady i procedury

 Broszura informacyjna dla jst - straty w infrastrukturze komunalnej

Zasady i procedury szacowania strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęsk żywiołowych oraz dofinansowania  zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku tych zdarzeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 marca 2016 r. zatwierdził  wytyczne w sprawie zasady i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości -  wytyczne powodziowe. 

Wzory dokumentów opracowane przez Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

I. Związane z szacowaniem strat w infrastrukturze komunalnej:

 1. Wzór protokołu szkód (sporządza komisja JST) - dot. uszkodzonej infrastruktury komunalnej -  wzór protokołu strat,
 2. Oświadczenie potwierdzające własność j.s.t. w odniesieniu do zgłaszanych obiektów budowlanych – oświadczenie potwierdzające własność,
 3. Zgłoszenie potrzeb do wojewody sporządzone przez JST -  Zgłoszenie potrzeb jst,

II. Związane z ubieganiem się o dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 1. Wniosek o dotację wraz z załącznikiem -  Wzór wniosku o dotację,  Wzory zestawień rzeczowo-finansowych - załącznik do wniosku o dotacje,
 2. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej -   Wzór oświadczenia o stratach większych niż 5,
 3. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku wraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np środki własne jednostki, kredyty, pożyczki, ...) -  Wzór oświadczenia o środkach finansowych jednostki,
 4. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego -  Wzór oświadczenia dotyczącego zadania będącego przedmiotem wniosku,
 5. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków -  Wzór oświadczenia o ewidencję księgową środków.

III. Związane z podpisaniem umowy i rozliczeniem rzeczowo – finansowym zadania:

 1. Umowa o dotacje na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych -  Wzór umowy,
 2. Rozliczenie końcowe kosztów zadania realizowanego ze środków publicznych -  Rozliczenie końcowe - załącznik nr 2 do umowy,
 3.  Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania -  Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.
 4. Tablica informacyjna wskazująca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -    Tablica MSWiA - załącznik nr 4 do umowy

Wytyczne dotyczące osuwisk

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji  i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego:

Wytyczne osuwiskowe

Protokół strat osuwiskowych

Zgłoszenie potrzeb jst

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

Wzór wniosku o dotacje - załącznik nr 1 do umowy

Wzory zestwień rzeczowo-finansowych - załącznik do wniosku o dotacje nr 2

Rozliczenie końcowe- załącznik nr 2 do umowy

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego dobioru zadania - załącznik nr 3 do umowy

Wzór oświadczenia dotyczącego zadania będącego przedmiotem wniosku

Wzór oświadczenia o ewidencji księgowej środków dotacji

Wzór oświadczenia o środkach finansowych jednostki

Tablica MSWiA - załącznik nr 4 do umowy

Wzór umowy dotacyjnej na zadania osuwiskowe

Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 05.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.06.2018 - 10:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.06.2021 - 09:33