Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - kierujący stanowiskiem w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 153/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - kierujący stanowiskiem
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 153/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sprawnym, rzetelnym i terminowym wykonaniem zadań przez podległych pracowników
• nadzorowanie i sprawowanie kontroli w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
• nadzorowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi skierowane do WSA
• sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów i aktualizacji wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wszelkich informacji i sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

• wykształcenie: wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym
• doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji geodezyjnej i kartograficznej
• pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
• znajomość rozporządzenia o gleboznawczej klasyfikacji gruntów
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
• znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo wodne, ustawy o lasach
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
• znajomość KPA, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, ustawy o statystyce publicznej
• znajomość rozporządzenia w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
• znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
• znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie
• posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
wymagania dodatkowe
• doświadczenie zawodowe w pracy terenowej
• znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
• biegła znajomość zasad obsługi komputera
• zdolność analitycznego myślenia
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Termin składania dokumentów:
08-01-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 153/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 153/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 22.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07