Inspektor wojewódzki do spraw rejestru ratownictwa i turnusów rehabilitacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej nr ref. 28/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki
do spraw rejestru ratownictwa i turnusów rehabilitacyjnych
w Wydziale Polityki Społecznej nr ref. 28/11
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne i rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne i wykazu jednostek ratownictwa medycznego,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w zakresie typowania do kontroli ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość obowiązujących przepisów,
 • umiejętność pracy z klientem

wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • łatwość w komunikowaniu się oraz formułowania zwięzłych opinii i raportów,
 • radzenie sobie ze stresem, obowiązkowość, sumienność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
05-12-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 28/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 28/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07