Lekarz koordynator ratownictwa medycznego ds. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu, nr ref. 29/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

lekarza koordynatora ratownictwa medycznego ds. systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 29/11

Wymiar etatu: 0,75

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie całodobowych dyżurów w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w sposób i na zasadach określonych w instrukcji ustalonej przez dyrektora wydziału
 • nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych na obszarze województwa wielkopolskiego
 • koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego spoza obszaru działania jednego dyspozytora medycznego
 • udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy
 • informowanie Wojewody Wielkopolskiego o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej, działających na obszarze województwa wielkopolskiego, w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób
 • zbieranie aktualnych informacji od dyspozytorów medycznych o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego (w tym lotniczych zespołach ratownictwa medycznego)
 • udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe medyczne lekarskie
 • doświadczenie: co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespole ratownictwa medycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu tj. posiadanie specjalizacji lub tytułu specjalisty albo ukończenie co najmniej drugiego roku specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie MS Office i Open Office) i urządzeń techniki biurowej
 • umiejętność posługiwania się środkami łączności

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • obowiązkowość i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadaną specjalizację

Termin składania dokumentów:
20-12-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 29/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-26
z podaniem w ofercie nr ref. 29/11

Inne informacje:
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 07.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07