Starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 71/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 71/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań odwoławczych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • sprawdzanie kopii rejestrów wniosków i decyzji pozwoleń na budowę przekazywanych przez starostów
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, udział w kontrolach i inspekcjach na wezwanie tych organów

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu – w terenie
- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
- klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami,
- budynek nie jest wyposażony jest w windy osobowe, konieczność korzystania z wind sąsiednim budynku i przemieszczenie się łącznikiem
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: architektura, budownictwo, prawo, administracja lub gospodarka przestrzenna
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane, kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, postępowania przed sądami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
04-12-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 71/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 71/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 28.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07