Starszy specjalista do spraw kontroli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji WUW w Poznaniu nr ref. 158/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista

do spraw kontroli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji WUW w Poznaniu nr ref. 158/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w Instytucji Zarządzającej WRPO lub instytucjach, którym Instytucja WRPO powierzyła realizację zadań oraz ewentualnie u beneficjentów
• analizowanie raportów/zestawień nieprawidłowości, wyników kontroli systemowych oraz projektów realizowanych w ramach WRPO, wyników kontroli i audytów prowadzonych w Instytucji Zarządzającej WRPO lub instytucjach, którym Instytucja Zarządzająca WRPO powierzyła realizację zadań, przez NIK, IA lub na jej odpowiedzialność, KE i inne uprawnione służby kontrolne i audytowe
• analizowanie opinii KE w sprawie uchybienia obowiązkom traktatowym dotyczących jednej lub kilku operacji w ramach WRPO, danych zawartych w sprawozdaniach okresowych, rocznych i końcowym, informacjach miesięcznych z realizacji WRPO oraz innych dokumentach dotyczących procesu wdrażania WRPO
• analizowanie i zgłaszanie uwag do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 oraz zmian do Instrukcji
• opracowywanie propozycji okresowej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w zakresie działań Oddziału Kontroli
• opiniowanie wytycznych horyzontalnych wydawanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego
• obsługa systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności KSI (SIMIK 07-13) oraz narzędzia informatycznego Oracle Discoverer Plus w zakresie realizowanych zadań
• współpraca z innymi oddziałami Wydziału w zakresie planowania wydatków w ramach Programu Operacyjna Pomoc Techniczna 2007-2013, a także przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Programu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub ekonomiczne - rachunkowość
• doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
• pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość zagadnień z zakresu zasad wdrażania funduszy strukturalnych UE, problematyki polityki rozwoju kraju, w tym w szczególności rozwoju regionalnego, znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych UE oraz krajowego w zakresie zasad funkcjonowania administracji publicznej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
• umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i informacjami
• umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów
• asertywność
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz dostosowywania się do zmian
• komunikatywność, umiejętność argumentowania i przekonywania
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności Unii Europejskiej
• studia podyplomowe z zakresu audytu/kontroli lub z zakresu funduszy strukturalnych / zagadnień związanych z Unią Europejską
• znajomość wytycznych horyzontalnych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2007-2013
• praktyka lub przeszkolenie w zakresie metodologii przeprowadzania kontroli wydatkowania funduszy unijnych
• praktyka lub przeszkolenie w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka oraz doboru próby do kontroli
• dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 11-01-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 158/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 158/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 29.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07