Starszy specjalista do spraw korespondencji w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 76/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw korespondencji w postępowaniu mandatowym
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 76/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów pism w celu udzielenia osobom ukaranym informacji o zasadach prowadzenia postępowania mandatowego wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • przygotowywanie projektów decyzji Wojewody rozkładających na raty płatność mandatów karnych kredytowanych bądź odraczających termin płatności
 • prowadzenie ewidencji podjętych przez Wojewodę decyzji oraz analizowanie terminowości regulowania rat przez ukaranych
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym postanowień podjętych przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych w sprawie umorzeń postępowań egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów decyzji Wojewody umarzających należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym
 • przygotowywanie projektów postanowień Wojewody w sprawie zarzutów zobowiązanych na prowadzone postępowanie egzekucyjne
 • zawiadamianie urzędów skarbowych o podjętych przez Wojewodę decyzjach, postanowieniach, o dokonanych przez ukaranych wpłatach częściowych w celu zapewnienia bieżącej współpracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu
- możliwe wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dnia pracy
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe, pożądane ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kpa, ustaw: o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeń: w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia
  • biegła znajomość MS Word i Excel
  • umiejętność dokonywania operacji księgowych
  • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania problemów
  • cierpliwość przejawiająca się w kontaktach z klientami zewnętrznymi
 • wymagania dodatkowe
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
  • umiejętność obsługiwania systemu informatycznego "Rozliczanie mandatów"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
11-12-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 76/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 76/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000-2200 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 05.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07