Zastępca kierownika oddziału do spraw kierowania Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 70/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

zastępca kierownika oddziału
do spraw kierowania Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 70/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
ul. Wiśniowa 13a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i organizowanie przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112
 • opracowywanie oraz monitorowanie zasad i zakresu przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • nadzorowanie i kierowanie oraz zapewnienie organizacji pracy operatorów numerów alarmowych
 • aktualizowanie opisu struktury systemu powiadamiania ratunkowego na terenie działania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz ze schematem przepływu informacji
 • opracowywanie planu zwiększenia obsad osobowych Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w sytuacjach nadzwyczajnych
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania organów ścigania

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności służbowe polegające na nadzorowaniu pracy zespołu dyspozytorów medycznych
- inne prace to typowe prace administracyjno-biurowe, obsługa poczty oraz czynności archiwizacyjne
- obsługa sprzętu techniki biurowej (drukarka, telefon, ksero)
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk
- realizacja zadań także poza siedzibą urzędu (w tym wyjazdy służbowe ze względu na konieczność utrzymywania kontaktów z innymi jednostkami zewnętrznymi)
- stres związany z mogącymi wystąpić sytuacjami kryzysowymi

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się w części budynku niewyposażonego w windy osobowe, wejście możliwe po schodach
- klatka schodowa o szerokości 120 cm z poręczami
- korytarz biurowy o szerokości nie mniejszej niż 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- dojazd do miejsca pracy nie jest możliwy dla osób na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego lub zarządzania kryzysowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego
  • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, organizacji i planowania
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wymagania dodatkowe
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim
  • kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
06-12-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 70/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 70/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07