Komunikaty - rejestr i kontrola podmiotów leczniczych

Obowiązki kierowników podmiotów leczniczych po wejściu w życie 15 lipca 2016 roku zmiany ustawy o działalności leczniczej

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960). Podmioty lecznicze zwolnione zostały z obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu opinii sanitarnej oraz dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Powyższa regulacja  nie zwalnia podmiotów leczniczych z obowiązków, określonych w art. 17 ust 1 ustawy, to jest m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy.  Ponadto uchylono pojęcie „przedsiębiorstwo lecznicze”, wprowadzając w to miejsce pojęcie „zakład leczniczy” , co oznacza konieczność dokonania stosownych zmian w dokumentach podmiotów leczniczych (statutach, regulaminach) oraz dostosowanie ich działalności do nowych przepisów,  w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Przy wpisie/zmianie wpisu do RPWDL (Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) podmioty lecznicze zwolnione zostały:

  1. z obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu opinii sanitarnej wydawanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przy wpisie/wpisie zmian  do rejestru)
  2. z obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

W miejsce ww. dokumentów, podmiot składa wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej. 

Zgodnie z art. 108 ust. 2 punkt 1  - złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym skutkuje wykreśleniem podmiotu leczniczego z rejestru z równoczesnym zakazem prowadzenia działalności leczniczej przez 3 lata.

Kary pieniężne wynikające z ustawy o działalności leczniczej

Kara pieniężna  jest karą finansową nakładaną  przez organ administracji publicznej,  w drodze decyzji administracyjnej, względnie postanowienia, na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z nieprzestrzeganiem nakazów bądź zakazów wynikających z decyzji albo obowiązków wynikających z ustawy. Sprawy proceduralne, związanych z wymierzaniem tych kar, określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz regulacje Ordynacji podatkowej. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w postaci nałożenia kary pieniężnej, proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Niezgłaszenie zmiany danych objętych rejestrem (w tym uchybienie terminowi)

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w ww. terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Niezachowanie procedury w przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

W przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej całkowicie lub częściowo, w zakresie jednej lub kilku jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bez zachowania trybu określonego w art. 34, wojewoda jest zobowiązany nałożyć, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika tego podmiotu karę pieniężną w wysokości do 3-krotnego miesięcznego wynagrodzenia tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zbywanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Zgodnie z art. 111a. ust.2 w przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (do ustalania wysokości kar pieniężnych)

od 1 stycznia 2017 roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy  wynosi 2000 złotych brutto - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456)

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 06.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.03.2017 - 07:24