Mienie zabużańskie

Informacji o prowadzonych postępowaniach można zasięgać
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Poznań, al. Niepodległości 16/18
pokoje: 854-855 962 – 965 oraz , bud. A
tel.: 61 854 14 37, 61 854 16 95
       61 854 16 85, 61 854 12 42

 

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. lub które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do rekompensaty potwierdza w drodze decyzji:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

Uprawnionymi do złożenia wniosku byli:
A. Właściciele (współwłaściciele) nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli w dniu 1 września 1939 r. obywatelami polskimi, zamieszkiwali w tym dniu na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścili je z przyczyn, o których mowa wyżej,
 • posiadają obywatelstwo polskie.

B. W razie śmierci właściciela (współwłaścicieli) - wszyscy jego spadkobiercy, albo niektórzy z nich wskazani przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie (wskazanie osoby uprawnionej następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej).

Termin składania wniosków upłynął w dniu 31 grudnia 2008 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

 • dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o rodzaju i powierzchni nieruchomości (urzędowy opis mienia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
 • dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, również dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób;
 • oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej (jeżeli nastąpiło wskazanie);
 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty;
 • W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionej, do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku, oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej (jeżeli nastąpiło wskazanie).

W przypadku braku dokumentów, wymienionych w pkt 1, dowodami mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka.

UWAGA! Świadkami mogą być wyłącznie osoby, które:

 • zamieszkiwały w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskie, lub w miejscowości sąsiedniej;
 • nie są osobami bliskimi, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (zgodnie z art. 4, pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osoba bliska to zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu).

Jeżeli wniosek nie spełnia określonych wyżej wymogów, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Po wszczęciu postępowania, wojewoda dokonuje oceny spełnienia wymogów, na podstawie dowodów. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia.

W postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawcę do:

 • wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty,
 • wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu,
 • dołączenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej lub operatu szacunkowego w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na mniej budynków, a także innych urządzeń albo lokali.

Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty, występują do wojewody, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty. W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu osoba uprawniona wskazuje numer rachunku bankowego.

Wymienione osoby mogą składać wnioski o ujawnienie w rejestrze po upływie 31 grudnia 2008 r.

Wymogi wniosku:
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców, imię ojca, numer PESEL, adres zamieszkania oraz podpis/podpisy.

Autor: Maciej Stachowiak
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 19.05.2014 - 07:54