Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Czym jest handel ludźmi

Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 22 kodeksu karnego handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności:

 • w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania,
 • w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
 • w żebractwie,
 • w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka
 • lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.

Zgodnie z art.189 a kodeksu karnego:

§ 1 Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2 Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem działań Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar (w szczególności obywateli polskich), a także pobudzenie aktywność w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.
Podstawą działania Zespołu jest Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z 29 kwietnia 2015 r. wydane w oparciu o:

 • art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) mówiący o tym, że do zadań wojewody należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi,
 • art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), który daje wojewodzie możliwość tworzenia zespołów doradczych.

Zespół został utworzony zgodnie z Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 2013 r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
 • Sądu Okręgowego w Poznaniu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
 • Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 • Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Współpraca Uczestników Zespołu obejmuje następujące obszary działań:
I. Działania prewencyjne
II. Wsparcie i ochrona ofiar
III. Ściganie przestępstwa handlu ludźmi
IV. Działania szkoleniowe
V. Badania dotyczące problematyki handlu ludźmi.

[Autorem logo Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, którego autorem jest Michał Witkowski]

 Sprawozdanie z działań Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydarzenia

Bezpieczne wyjazdy

Wyjeżdżając do innego kraju, pamiętaj, aby:

 • zabrać ze sobą dokument tożsamości  i nikomu go nie oddawać;
 • mieć pieniądze;
 • mieć ubezpieczenie zdrowotne;
 • zostawić rodzinie i znajomym adres miejsca, do którego się wybierasz;
 • wziąć ze sobą adres i telefon placówki konsularnej kraju, do którego się wybierasz;
 • umówić się na regularny kontakt z bliskimi w Polsce, ustal hasło, którym posłużysz się w sytuacji zagrożenia.

Zachęcamy do korzystania z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/
Jest to serwis przeznaczony dla osób które przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski, a szczególnie tych, dla których dalekie podróże i długie pobyty za granicą stanowią znaczną część ich życia czy działalności zawodowej.
Zarejestruj się w serwisie Odyseusz i podróżuj bezpieczniej!
W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mogło podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Materiały edukacyjne

Autor: Gabriela Zűlsdorff
Data utworzenia: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 13:52