Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

Zachorowania i leczeni na wybrane choroby,  symbol badania - 1.29.02 (088)

Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach   umowy z NFZ. Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urząd wojewódzki

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Zachorowania, problemy zdrowotne

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 16 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, placówka koordynująca leczenie gruźlicy wskazana przez wojewodę

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Zachorowania, problemy zdrowotne

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 1 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urząd wojewódzki

MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna.Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Zachorowania, problemy zdrowotne

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, Instytut Psychiatrii i Neurologii, urzędy wojewódzkie

MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Cechy demograficzne osób. Kadra medyczna. Zachorowania, problemy zdrowotne.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Hospitalizacja, symbol badania - 1.29.03 (089)

Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Szpitale - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA, z wyjątkiem szpitali i oddziałów psychiatrycznych, stacji dializ, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, hospicjów stacjonarnych, oddziałów medycyny paliatywnej zakładów/oddziałów dziennych pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów/oddziałów dziennych opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołów opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym, szpitali uzdrowiskowych, szpitali uzdrowiskowych dla dzieci, sanatoriów uzdrowiskowych, sanatoriów uzdrowiskowych dla dzieci, usług rehabilitacyjnych, długoterminowej opieki pielęgnacyjnej oraz zakładów udzielających świadczeń jednodniowych; metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych   }
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Procedury medyczne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony. Szczegółowy zakres danych osobowych: Data urodzenia. Płeć.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; za 2018 rok - urząd wojewódzki, za 2019 rok – bezpośrednio Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://www.statystyka.medstat.waw.pl/Informacyjna.html

Profilaktyka  - symbol badania 1.29.04 (090)

Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Profilaktyka zdrowotna.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 30 września 2019 r. za rok szkolny 2018/2019; - dane ostateczne; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

Kadra medyczna ochrony zdrowia  - symbol badania 1.29.06 (092)

Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw zdrowia Minister właściwy do spraw wewnętrznych

MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Kadra medyczna

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 1 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Kadra medyczna

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 1 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie – symbol badania 1.29.07 (093)

Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Minister właściwy do spraw wewnętrznych

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Kadra medyczna. Stacjonarna  opieka zdrowotna - działalność.Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

MZ-29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Kadra medyczna. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urzędy wojewódzkie

MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, , rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, metoda obserwacji pełnej;

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Kadra medyczna. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność.  Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl, urząd wojewódzki, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia – symbol badania 1.29.16 (096)

Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw zdrowia

MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji 
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia; podmioty lecznicze będące spółkami kapitałowymi, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, uczelni medycznej lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa, uczelnia medyczna lub jednostki samorządu terytorialnego dysponujące bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu; zakłady podległe MSWIA i MON; metoda obserwacji pełnej

Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych  
Dane bilansowe. Dotacje. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność/dobrowolność przekazania
2 razy w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. - dane wstępne,
do 1 lipca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r. – dane ostateczne; obowiązkowe

Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl

UWAGI

  1. Dane dotyczące sprawozdań MZ/Szp-11 za 2018 rok (za grudzień 2018 r. – termin do 20 stycznia 2019 r.) należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adresy:
  2. Formularze oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php oraz http://www.statystyka.medstat.waw.pl/Informacyjna.html
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 09.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2014 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2018 - 13:41