Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019

Zestawienie terminów:

  • do 28 lutego 2020 r. - MZ-29, MZ-29A
  • do 21 lutego 2020 r. - MZ-13
  • do 15 lutego 2020 r. - MZ-19
  • do 14 lutego 2020 r. - MZ-24
  • do 28 lutego 2020 r. - MZ-14, MZ-15
  • do 13 marca 2020 r. - MZ-88, MZ-89
  • do 15 lutego 2020 r. - MZ-30
  • do 31 marca 2020 r. - MZ-11
  • do 30 września 2020 r. - MZ-06

MZ-03 raz w roku do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. – dane wstępne, do 1 lipca 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. - dane ostateczne.

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Sprawozdania w formie elektronicznej można wypełniać po wcześniejszej rejestracji użytkownika w SSOZ pod adresem https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html. Po zarejestrowaniu użytkownika należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl lub fax. 61 854 19 70. Następnie po prawidłowej weryfikacji konta użytkownika przez Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu zostanie aktywowany dostęp do konta. Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja: rejestracji, wypełniania sprawozdań i formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl w zakładce → PROJEKTY → Statystyka.

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ  można uzyskać pod numerem telefonu: 19 457. Pomoc świadczona w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub fax. 61 854 19 70.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji i logowania oraz sprawozdań można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 98 lub 61 854 13 56.

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki
w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdania sprawozdań finansowych. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. 61 854 12 52.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu, tel. 61 846 71 50.

Sprawozdanie MZ/Szp-11

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie pod linkiem http://www.stat.pzh.gov.pl

Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.), przez Wojewodę Wielkopolskiego odbywa się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie
po prawidłowym zaimportowaniu do systemu NIZP-PZH w formie e-mail na adres zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl w terminie do 20 - go dnia miesiąca następującego
po miesiącu sprawozdawczym.

Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

UWAGA:
Sprawozdania z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków

Sprawozdania proszę przekazywać w systemie półrocznym (za II półrocze 2019 r. - termin do 25 stycznia 2020 r., za I półrocze 2020 r. – termin do 25 lipca 2020 r.). Dane proszę przesłać w formie umieszczonego w tabeli poniżej gotowego do pobrania arkusza kalkulacyjnego (Excel) w wersji elektronicznej na adres e-mail zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl.

Informacje dodatkowe z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków  można uzyskać pod nr tel.: 61 854 19 96 46 lub 694 822 712.

Wersje papierowe sprawozdania należy przesłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań lub fax: 61 854 19 70.

Formularze:

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 09.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2014 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.01.2020 - 10:06