Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Zestawienie terminów (mogą ulec zmianie z uwagi na uruchomienie SSOZ):

  • do 31 stycznia 2017 r. – MZ-29, MZ-29A,
  • do 15 lutego 2017 r. – MZ-13, MZ-19, MZ-24
  • do 28 lutego 2017 r. – MZ-14, MZ-15, MZ-88, MZ-89
  • 31 stycznia 2017 r. MZ-30
  • do 30 marca 2017 r. – MZ-11
  • do 30 września  2017 r. – MZ-06
  • do 20 każdego miesiąca – MZ/Szp-11

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej (za wyjątkiem MZ/Szp-11) należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html  w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Sprawozdania w formie elektronicznej  można wypełniać po  wcześniejszej rejestracji użytkownika  w SSOZ. Dla użytkowników zarejestrowanych w SSRMZ login i hasło pozostają bez zmian.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja rejestracji i wypełniania sprawozdań, formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum Systemów  Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl, w zakładce -  Statystyka Publiczna.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Formularze oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji i logowania oraz sprawozdań  można uzyskać pod nr telefonu 61-854 1681, 61-854 1398 oraz sprawozdania finansowe  tel.  nr 854 1996,  61-854 1536.

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej na podstawie kart szpitalnych MZ/SZp-11.

Dane dotyczące sprawozdań MZ/Szp-11 należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adresy:

Sprawozdania z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków należy przekazywać w systemie półrocznym do Oddziału Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (za II półrocze - termin do 25 stycznia ) w formie umieszczonego w tabeli poniżej (zakładka: Formularze sprawozdawcze obowiązujące w 2017 roku) gotowego do pobrania, arkusza kalkulacyjnego (Excel) w wersji elektronicznej na adresy e-mail:

Wersje papierowe można przesłać na adres : Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, fax: 61 854 15 44

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu, tel. 61-846 71 50.

Formularz
  MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 MZ-06- sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
 MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
 MZ-13 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
  MZ-14 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
 MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
 MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego /domowego
 MZ-24 – sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
 MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
 MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 MZ/Szp – 11
 Karta analizy perinatalnej
 Martwe urodzenia i zgony noworodków

UWAGA:

Informacje dodatkowe, wyjaśnienia i definicje stosowane w statystyce publicznej Ministra Zdrowia znajdują się na stronach internetowych:

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 09.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.02.2017 - 08:41