Dziennik nr 113 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 czerwca 2009 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1822

nr XXXI/137/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
1823

nr LII/692/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Naramowice - ul. Karpia" w Poznaniu

 
1824

nr LII/697/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 
1825

nr XX/157/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1826

nr XX/158/09 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej w rejonie ulicy Św. Wojciecha we wsi Mieścisko

 
1827

nr XXXIV/305/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 
1828

nr XXIII/136/09 Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
1829

nr XXIII/137/09 Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wapno

 
1830

nr XXIII/138/09 Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
1831

nr XXIII/139/09 Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
1832

nr XXIII/140/09 Rady Gminy Wapno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1833

nr XXIII/302/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. W.W. Nr 1 poz. 10 z 2004 r.)

 
1834

nr XXIII/303/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych we Wrześni

 
1835

nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo

 
1836

nr XXXII/146/09 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 


UCHWAŁY RADY POWIATÓW

 
1837

nr XXII/168/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego

 
1838

nr XXII/180/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

 
1839

nr XXII/181/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:26