Dziennik nr 118 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 czerwca 2009 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1912

nr 195/09 z dnia 14 mają 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pępowo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1913

nr XXXIX/333/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo - gospodarczej dla działek o nr ewidencyjnych 2/34, 2/33 położonych w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki oraz dla działki o nr ewidencyjnym 708 położonej w miejscowości Oborniki

 
1914

nr XXX/175/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bralin

 
1915

nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1916

nr XXV/170/09 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy niektórych ulic w Odolanowie

 
1917

nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

 
1918

nr XXXV/198/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - obiektu sportowego w Dobrzycy

 
1919

nr XXV/113/2009 Rady Gminy Doruchów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Doruchów

 
1920

nr XL/339/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1921

nr XL/340/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją

 


SPRAWOZDANIE

 
1922

zarządzenie nr 610/55/09 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2008 rok

 


POROZUMIENIE

 
1923

nr 1/2009 z dnia 6 mają 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Miastem Poznań w sprawie zadania publicznego z zakresu opieki pomocy społecznej

 


OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1924

ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 mają 2009 r. o rejestrze całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych, rejestrze placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz rejestrze ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:53