Dziennik nr 121 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 czerwca 2009 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1958

nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1959

nr XXXIV/263/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 
1960

nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ulicy Starzyńskiej i ulicy Rokietnickiej

 
1961

nr XXX/151/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Olszówka

 
1962

nr XVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
1963

nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 
1964

nr XXXII/276/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy

 
1965

nr XXIX/182/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice -Pątnów na odcinku położonym w gminie Strzałkowo

 
1966

nr XXIV/155/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów

 
1967

nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
1968

nr XXVIII/180/09 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzew

 
1969

nr XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy

 
1970

nr XXXVI/271/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoński

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1971

nr XXVI/263/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego

 
1972

nr XXXIII/204/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. W sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski

 


SPRAWOZDANIE

 
1973

sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1974

nr WN.I-5-0911-171/09 z dnia 5 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXII/192/2009 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
1975

obwieszczenie z dnia 18 maja 2009 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin przeprowadzonych w dniu 17 maja 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 09:41