Dziennik nr 124 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2009 r.

Nr 124

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
2019

z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla Miasta Koła

 
2020

z dnia 25 maja 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Tworzymirki

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2021

nr XXIX/221/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

 
2022

nr XXXIV/205/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
2023

nr XXVI/251/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Lubosz

 
2024

nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan

 
2025

nr XXII/173/09 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa w sprawie Statutu Gminy

 
2026

nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2027

nr XXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy przemysłowej Czachorowo

 
2028

nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 


SPRAWOZDANIE

 
2029

zarządzenie nr 148/2009 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2008 rok

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2030

nr WN.Le.2.0911-208/09 z dnia 27 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 
2031

nr WN.Le.5.0911-203/09 z dnia 27 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVIII/135/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2032

nr 8/403/2009 z dnia 13 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIV/233/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2009 r.

 
2033

nr 8/409/2009 z dnia 13 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/182/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 


POROZUMIENIE

 
2034

zawarte w dniu 18 maja 2009 r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Wlkp. w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Grodzisk Wielkopolski

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
2035

nr OPO-4210-30(6)/2009/230/VIII/JP z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Usług Komunalnych siedzibą w Rawiczu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 08:58