Dziennik nr 124 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2010 r.

Nr 124

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2339

nr XLI/205/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2340

nr XXXIV/159/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Publicznego Przedszkola w Doruchowie

 
2341

nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
2342

nr XLIX/310/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości

 
2343

nr XLIX/311/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy

 
2344

nr XXXVII/196/2010 Gminy Kotlin z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kotlin należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
2345

nr XXIX/200/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
2346

nr XXIX/208/2010 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne nie wymienione w art. 79 ustawy o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
2347

nr 208/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Szałe

 
2348

nr XLII/269/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów stałych i płynnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 
2349

nr XLVIII/262/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kaźmierz na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Gminy Kaźmierz oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu

 
2350

nr LI/337/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
2351

nr LI/338/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kępno

 
2352

nr LI/339/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2353

nr LI/341/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/233/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kępno oraz sposobu jej poboru

 
2354

nr LI/342/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie

 
2355

nr LI/343/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kępnie

 
2356

nr LI/344/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Przemysła II w Kępnie

 
2357

nr LI/345/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Kępnie

 
2358

nr LI/346/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Mikorzynie

 
2359

nr LI/347/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie

 
2360

nr XXXV/251/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi

 
2361

nr LXX/970/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
2362

nr LXX/975/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
2363

nr LXX/978/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

 
2364

nr XXXVI/224/10 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2365

nr 287/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. Z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2366

nr XLVII/248/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia "Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Jarocińskim"

 


POROZUMIENIE

 
2367

z dnia 4 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Gminą Koźmin Wlkp. w sprawie finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w roku 2010

 


SPRAWOZDANIE

 
2368

Zarządzenie nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2369

nr KN.I-8.0911-104/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/353/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na działkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w Strzyżewie, gm. Zbąszyń

 


INFORMACJE

 
2370

nr WKŚ.0212-1/10 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Czerwonak

 
2371

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Leszno

 
2372

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Leszno

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2373

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kościana

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2374

z dnia 12 maja 2010 r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 13:51