Dziennik nr 126 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Nr 126

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2392

nr XLIII210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
2393

nr XLV/249/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy - część "A""

 
2394

nr 173 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 129/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2395

nr 174 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

 
2396

nr 243/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Jastrowiu

 
2397

nr 244/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie

 
2398

nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grodziec

 
2399

nr 616 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca Statut Miasta Konina

 
2400

nr 644 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łężyn, rejon ulicy Krańcowej

 
2401

nr 646 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina

 
2402

nr 647 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
2403

nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina

 
2404

nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie miasta Konina

 


SPRAWOZDANIE

 
2405

zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 13:10