Dziennik nr 128 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2009 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2112

nr 3/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2009 roku oraz rejonizacji tych upraw

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2113

nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, gm. Zbąszyń

 
2114

nr XXXII/204/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Szydłowo

 
2115

nr XXXII/379/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna

 
2116

nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna

 
2117

nr XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna

 
2118

nr XXIV/200/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę studni głębinowych

 
2119

nr XXIV/201/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Opalenica

 
2120

nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw Gminy Opalenica

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

 
2121

nr 105/152/2009 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego

 


POROZUMIENIA

 
2122

zawarte w dniu 2 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

 
2123

zawarte w dniu 19 maja 2009 r. nr RUM-00400/09 pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań w sprawie udzielenia dotacji

 
2124

zawarte w dniu 1 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gmina Jarocin w sprawie przekazania realizacji zadania własnego

 


INFORMACJIA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2125

nr WCC/859-ZTO/1317/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/915-ZTO/1317/W/OPO/2009/AJ z dnia 2 czerwca 2009 r. dotyczące "GEOTERMII-CZERNKÓW" sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2126

nr WN.I-8.0911-220/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXVII/239/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej na działce o nr ewid. 846 w Łomnicy, Gm. Zbąszyń

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2127

obwieszczenie Komisarza wyborczego w pile z dnia 26 maja 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

 
2128

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Turku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 08:43